Vzdělávání 21

Úspěšný žák digitálního věku

Aktuální informace o projektu naleznete v rubrice projekty školy.

Cíle projektu

 • ověření možnosti zapojení a využití moderních informačních technologií ve vzdělávání na základních a středních školách na základě použití profesionálně připraveného výukového a testovacího obsahu
 • systematické testování a hodnocení pomocí připravených testů a metodiky (třístupňové testování)
 • zajištění objektivního porovnání nových způsobů výuky s běžnými postupy formou testování a statistického a analytického vyhodnocení
 • vytvoření metodických postupů a didaktických návodů na efektivní zapojení elektronického obsahu a informačních technologií do výuky a vzdělávání 

 Časové schéma

  • září 2009 – zahájení pilotní fáze projektu
  • únor 2010 – první dílčí hodnocení
  • červenec 2010 – vyhodnocení prvního školního roku
  • 2009/10 zavedení na II. stupni základních škol (alespoň jedna škola v každém kraji)
  • 2010/11 postupné rozšíření na I. stupeň základních škol a střední školy
  • Realizace pilotní výuky na naší škole
  • I. fáze – od školního roku 2010/11 – II. stupeň ZŠ
  • start u 6. ročníků
  • postupné pokračování až do 9. ročníků
  • 2 paralelní třídy jednoho ročníku v jedné škole – výuka podle stejného obsahu
  • třída „A“- běžná forma výuky a testování pomocí papírových učebnic a standardních výukových materiálů
  • třída „B“ – kombinace výuky pomocí papírových učebnic a vzdělávacího obsahu a testování v elektronické formě pomocí digitálních prostředků – interaktivních tabulí, notebooků, apod.     

 Vize projektu

  Informační společnost klade na učitele a jejich žáky značné nároky na způsoby výuky a práci s moderními technologiemi. Zároveň ale nabízí rozšíření možností i zefektivnění procesu vzdělávání. Metodika výuky s profesionálně připraveným vzdělávacím obsahem, která je založena na zapojení žáků do procesu výuky interaktivní formou s využitím ICT prostředků, pomáhá těmto výzvám čelit. V současné době se tato nová forma ve školách postupně a úspěšně zavádí. Rozmach a stále větší dostupnost ICT prostředků umožňují další rozšíření interaktivní výuky. Vytvoření společného digitálního prostoru osobních učitelských a žákovských počítačů notebooku/netbooku nad kvalitním vzdělávacím obsahem je spolu s interaktivní formou výuky dalším smysluplným využitím ICT prostředkůProfesionální vzdělávací obsah je využíván, upravován a přizpůsobován pro potřeby každého jednotlivého učitele i žáka. Systém je navzájem propojen (WiFi, Internet) a umožňuje učiteli aktivně řídit práci celé třídy. Samozřejmostí je individuální i skupinové zapojení žáků do výuky, cílená domácí příprava, efektivní testování a hodnocení a v neposlední řadě aktivní sdílení  výsledků.

Mise projektu  

 • efektivní spolupráce jednotlivých článků vzdělávacího procesu: učitelů-žáků-rodičů pomocí moderních ICT technologií
 • systematické vzdělávání založené na jasné koncepci, respektující požadavky učitelů, žáků i rodičů
 • počítač je nejen „hračka“ pro děti nebo pracovní prostředek, ale i aktivní nástroj vzdělávání
 • digitální výuka je běžná forma vzdělávání na základních a středních školách
 • využívání profesionálně připraveného výukového obsahu s možností jeho přizpůsobování potřebám a požadavkům učitelů a žáků
 • motivace učitelů k efektivnímu využívání interaktivní výuky

 

Aktuální informace o projektu naleznete v rubrice projekty školy.

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof