Zápis do 1. tříd na školní rok 2018/2019

Rubriky: Děti a mládež
začátek v 15:00 hod, konec v 17:00 hod
ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha 860, Nové Město na Moravě
 
Zápis do 1. tříd na školní rok 2018/2019

Zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 v budově ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860. K zápisu se dostaví rodiče nebo zákonní zástupci spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, mají zákonní zástupci možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno stáhnou zde, vyzvednout na ředitelství školy nebo při zápisu. Vyplněný formulář je nutné dodat u zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 566 598 602

Důležité informace k zápisu do prvních tříd:

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2018 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonní zástupci svou písemnou žádost (vyplní u zápisu) doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2018 / 2019

vydaná v souladu se záměrem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd v Novém Městě na Moravě.

Kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí.

 • Ve školním roce 2018/2019 Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou otevře dvě první třídy.
 • Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 4/2015, kterou se stanovily spádové obvody pro jednotlivé základní školy ve městě Nové Město na Moravě. 
 • V případě volné kapacity ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou přihlížet k těmto kritériím:1. Trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě.2. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy.Doplňujícím kritériem k bodu 2 bude:- ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.3. Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy ZŠ Leandra Čecha 860, přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově.Doplňujícím kritériem u bodu 3 bude věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat podle data narození (tzn. od nejstaršího k nejmladšímu).  ředitel školy

Mgr. Jan Krakovič

V Novém Městě na Moravě dne 12. 3. 2018

Soubory ke stažení

Pořadatel

ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha 860
Vlasta Zálešáková
566 598 600

Zveřejnil/a 8. leden 2018
v 11:36 hod. Vlasta Zálešáková