Český jazyk

6. ročník (4 hodiny týdně) – učebnice Nakladatelství Fraus
Vyučující

 • 6.A – Mgr. Leona Hanusová
 • 6.B – Mgr. Vladimíra Konvalinková
 • 6.C – Mgr. Kateřina Petrová

Učivo

 • mluvnice – slovní druhy, podstatná jména – slovesa, základní a rozvíjející větné členy, věta jednoduchá, souvětí, práce s jazykovými příručkami, zvuková stránka jazyka, rozvrstvení národního jazyka, pravopis
 • literatura – pohádka, pověst, dobrodružné a humorné příběhy
 • sloh – tiskopisy, zpráva, oznámení, dopis, popis, výtah a výpisky, vypravování

7. ročník (4 hodiny týdně) – učebnice Nakladatelství Fraus
Vyučující

 • 7.A – Mgr. Kateřina Petrová
 • 7.B – Mgr. Vladimíra Konvalinková
 • 7. C – Mgr. Leona Hanusová

Učivo

 • mluvnice – význam slova, tvoření slov, neohebné slovní druhy, věta dvojčlenná, jednočlenná a větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy, souvětí, druhy vedlejších vět, pravopis
 • literatura – pohádka, pověst, bajka, balada, humorné a dobrodružné příběhy
 • sloh – popis, charakteristika, líčení, výtah, žádost, životopis, vypravování

8. ročník (4 hodiny týdně) – učebnice Nakladatelství Fraus

Vyučující

 • 8.A – Mgr. Vladimíra Konvalinková
 • 8.B – Mgr. Kateřina Petrová

Učivo

 • mluvnice – slovní druhy, podstatná jména – citoslovce, tvoření slov, přejatá slova, základní a rozvíjející větné členy, souvětí, druhy vedlejších vět, významové poměry, interpunkce v souvětí, obecné výklady o českém jazyce, pravopis
 • literatura – vývoj české a světové literatury do 19. stol.
 • sloh – výtah, charakteristika literární postavy, výklad, líčení, úvaha

9. ročník (4 hodny týdně) – učebnice Nakladatelství Fraus

Vyučující

 • 9.A – Mgr.  Vladimíra Konvalinková
 • 9.B – Mgr. Kateřina Petrová

Učivo

 • mluvnice – slovní zásoba a význam slova, tvoření slov, slovní druhy, podstatná jména – citoslovce, základní a rozvíjející větné členy, věta dvojčlenná, jednočlenná a větný ekvivalent, souvětí, druhy vedlejších vět, významové poměry, složitá souvětí, přímá řeč, zvláštnosti větné stavby, zvuková stránka jazyka, obecné výklady o jazyce, pravopis
 • literatura – česká a světová literatura 20. století
 • sloh – výklad, popis, líčení, charakteristika, vypravování, úvaha, proslov, diskuse, fejeton