Chemie

ročník: osmý, devátý
vyučující: Mgr. Zita Baxantová
počet hodin: 2, 2
učivo:
RÁMCOVÁ STRUKTURA UČIVA CHEMIE V 8. A 9. ROČNÍKU ZŠ
8. ročník
1. Úvod do učiva chemie – bezpečnost práce, hořlaviny, pokus a pozorování v chemii
2. Směsi
3. Složení látek, chemické prvky
4. Chemické rovnice I
5. Sloučeni anorganické chemie – oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny,hydroxidy,  pH
9. ročník
6. Sloučeniny anorganické chemie – soli
7. Chemické reakce II – redoxní reakce, elektrolýza
8. Sloučeniny organické chemie
Průběžně 8. ročník, začátek 9. ročníku
9. Chemie a průmysl
10. Průmyslová hnojiva
11. Materiál pro stavební průmysl
Průběžně 9. ročník
12. Plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace
13. Detergenty a pesticidy, insekticidy
14. Léčivé a návykové látky
Ad 1)
zásady bezpečné práce – ve školní pracovně i v běžném životě
nebezpečné látky a přípravky – varovné značky a jejich význam
vlastnost látek – hustota, rozpustnost, teplota tání a tuhnutí
Ad 2)
směsi – různorodé, stejnorodé roztoky, hmotnostní zlomek, koncentrace roztoků, vliv teploty, plošného obsahu a míchání pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku, oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)
voda – její rozdělení dle množství rozpuštěných látek (destilovaná, měkká, tvrdá, minerální, slaná), dle znečištění (pitná, užitková, odpadní), výroba pitné vody ve vodárnách, úprava odpadní vody v čistírnách odpadních vod
vzduch – složení, vlastnosti, globální problémy (ozonová díra, skleníkový efekt, kyselé deště)
Ad 3)
částicové složení látek – atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektrony, elektronový obal a jeho změny při chemických reakcích, molekuly, anionty, kationty
prvky – názvy značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků, protonové číslo
chemické sloučeniny – chemická vazba, elektronegativita, oxidační číslo
Ad 4)
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost
faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek
Ad 5)
sloučeniny anorganické chemie (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy) – názvosloví, vlastnosti a použití významných zástupců, kyselost a zásaditost roztoků
Ad 6)
soli bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin – neutralizace, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných praktických solí
Ad 7)
chemická reakce – redoxní reakce
chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou
Ad 8)
exo a endotermická reakce, paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků
deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných halogenderivátů, alkoholů, aldehydů, karboxylových kyselin a esterů
plasty
přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle.
Ad 9)
 chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, koroze
Ad 10)
průmyslová hnojiva
Ad 11)
materiály pro stavební průmysl – cement, vápno, sádra, keramika
Ad 12)
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace
Ad 13)
detergenty a pesticidy, insekticidy – prací prostředky, čisticí prostředky v domácnosti, likvidace škůdců rostlinného i živočišného původu chemickou cestou
Ad 14)
léčiva a návykové látky – běžně používané léky, drogy – jejich chemická podstata, návykovost
vyučující: Mgr. Zita Baxantová
učebnice: 8. ročník -Základy chemie 1, Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr
9. ročník – Základy chemie 2, Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr
akce:
·         Každoročně pořádáme pro 9. ročníky v rámci chemie a dějepisu exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany a současně návštěvu barokního zámku Jaroměřice nad Rokytnou.
·         Každoročně pořádáme pro 8. ročníky v rámci chemie a přírodopisu exkurzi do ČOV Petrovice.
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA
V letošním školním roce se naše škola zúčastnila prestižní chemické soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Soutěž pořádá Střední průmyslová chemická škola v Pardubicích. Probíhá v pěti krajích – Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a v Kraji Vysočina. Je určena pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd základních škol.
Soutěž se skládá ze dvou částí, ze soutěže pro jednotlivce a soutěže pro třídy.
V soutěži pro jednotlivce se testují chemické vědomosti a dovednosti. První kolo testování je zadáváno na základní škole a tři nejlepší postupují do druhého kola. Druhé kolo testuje teoretické znalosti a  probíhá již v učebnách SPŠCH. Třicet nejlepších soutěžících postupuje do třetího kola, kde se testují praktické dovednosti v laboratořích SPŠCH.
Druhého kola, které se konalo 10. prosince 2013, se z naší školy zúčastnili žáci 9. ročníku: Marie Doležalová, Lucie Ťupová a Daniel Petrovič. Z celkového počtu 204 soutěžících se Lucie Ťupová umístila na 114. – 116. místě, Marie Doležalová na 56. – 60. místě a Daniel Petrovič na 29. – 31. místě. Daniel svým umístěním postoupil do třetího kola, které se konalo 16. ledna 2014. Vyhlášení výsledků se uskuteční 27. března 2014 v ABC-klubu Na Olšinkách v Pardubicích.
Každá návštěva byla velice příjemná. Při prezentaci jsme my učitelé i soutěžící obdrželi drobné dárečky a bylo o nás velice pěkně postaráno. Při druhé návštěvě byl program doslova nabyt. Zatímco žáci soutěžili, učitelé besedovali s náměstkyní hejtmana Pardubického kraje pro oblast školství, kultury a památkové péče Janou Pernicovou. Dalším zpestřením pro učitele i žáky byla exkurze ve společnosti Synthesia. Odjíždělo se přímo od školy, balonky vyzdobeným „Chemobusem“, a nechyběl ani symbolický přípitek ze zkumavky. Odpoledne mezi nás učitele přišel Petr Kalenda, proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Strávený čas i debata s ním byly velice příjemné.
 
Naši žáci se během podzimu a zimy připravovali na druhou část soutěže  –  Soutěž pro třídy – nejlepší chemický projekt. Na projektu pracovalo osmžáků z osmých tříd. Zvolili jsme téma: Bylinky v přírodní kosmetice.  Pravidelně jsme se každý týden scházeli a postupně tvořili náš projekt. Byla to práce velice zajímavá a kreativní, zadávali jsme si postupně úkoly, které se děti snažily co nejlépe splnit. Žáci vyrobili čtyři přírodní produkty: balzám na rty, přírodní deodorant, bylinkový šampon a smolnou mast na rány. Hlavnímúkolem bylo obhájit tyto čtyři produkty. K obhájení jsme naše produkty zasadili do vymyšleného příběhu a příběh jsme natočili na video.
Je o sto let více a do třídy přichází indiánka Lela, jedna z posledních příslušnic kmenů Amazonského pralesa, který je z velké části vykácen. Lela nezapadá do kolektivu díky svému vzhledu a je středem posměchu spolužáků. Spolužačka Míša se jí ujme a zavede ji do salonu čarodějnic, které z ní udělají krásnou mladou dívku……… Video si můžete prohlédnout na stránkách naší školy. Jak žáci obhajovali svůj projekt si můžete přečíst v článku Martiny Janů: „Projekt v chemii – Bylinky v přírodní kosmetice.“
19. února 2014 jeli žáci obhájit svůj projekt. Jak si to užili se dočtete v článku, který napsali. Musím říct, že děti byly úžasné. Svědomitě plnily úkoly, na projektu pracovaly s maximálním úsilím, byly neskutečně tvořivé. Myslím, že pro mě i pro ně to byla obohacující práce a moc nás to bavilo.
Vyhlášení výsledků se bude konat společně s vyhlášením výsledků třetího kola vědomostní soutěže 27. března 2014 v ABC-klubu Na Olšinkách v Pardubicích. Všichni se moc těšíme opět do Pardubic.
Podrobnější informace si můžete přečíst na webových stránkách: www.mladychemik.cz
Video můžete vidět zde.
 
                                                                                                          Mgr. Zita Baxantová