Fyzika

6. ročník ( 2hodiny týdně) – učebnice nakladatelství Fraus
Vyučující
6. A – Mgr. Roman Pečínka
6. B – Mgr. Roman Pečínka
Učivo
stavba látek, elektrické a magnetické vlastnosti látek, měření fyzikálních veličin (délky, objemu tělesa, hmotnosti tělesa, času, teploty těles), hustota, elektrický proud v kovech

Konzultační hodiny: Mgr. Roman Pečínka pondělí a čtvrtek 7:00 – 7:30

7. ročník ( 2 hodiny týdně)- učebnice nakladatelství Fraus
Vyučující
7. A – Mgr. Roman Pečínka
7. B – Mgr. Roman Pečínka
Učivo
pohyb tělesa, síla, skládání sil, posuvné účinky síly, pohybové zákony, otáčivé účinky síly, deformační účinky síly, tření, mechanické vlastnosti kapalin a plynů
8. ročník ( 2 hodiny týdně)- učebnice nakladatelství Fraus
Vyučující
8. A – Mgr. Roman Pečínka
8. B – Mgr. Roman Pečínka
Učivo
práce, výkon, pohybová a polohová energie, vnitřní energie, teplo, změny skupenství látek, elektrický náboj, elektrické pole, elektrický proud
9. ročník (2 hodiny týdně)- učebnice nakladatelství Fraus
Vyučující
9. A – Mgr. Roman Pečínka
9. B – Mgr. Roman Pečínka
Učivo
co víme o magnetickém poli, střídavý proud, vedení proudu v kapalinách a plynech, vedení el. proudu v polovodičích, bezpečné zacházení s el. zařízeními, elektromagnetické záření, přímočaré šíření světla, odraz světla, zobrazení zrcadly, lom světla, zobrazení čočkami, světelné jevy a jejich využití, jaderná energie, zvukové jevy, Země a vesmír

 

Konzultační hodiny: Mgr. Roman Pečínka pondělí a čtvrtek 7:00 – 7:30