Matematika

Matematika je předmět, který je založen především na aktivních činnostech typických pro práci s matematickými objekty a pro využití matematiky v reálných situacích. Umožňuje zjednodušení rozumového poznávání přírodních zákonitostí pomocí matematických symbolů. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Vzdělání v tomto předmětu směřuje k rozvíjení vlastních zkušeností, k potřebě počítat a řešit reálné situace. Vzdělávání klade důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci získávají početní dovednosti v oboru přirozených čísel, postupně si osvojují základní pojmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich využití. Naučí se základům rýsování, práci s tabulkami a grafy, vyhledávání informací a ověřování pravdivosti svých tvrzení.
6. ročník
4 hodiny týdně
Učebnice: Půlpán – Čihák: Matematika pro 6. ročník
Vyučující:
6. A – Jana Dvořáková
6. B – Jana Dvořáková
Učivo:
Početní operace s desetinnými čísly
Dělitelnost přirozených čísel
Úhel a jeho velikost
Osová souměrnost
Trojúhelník
Kvádr a krychle
7. ročník
4 hodiny týdně
Učebnice: Půlpán – Čihák: Matematika pro 7. ročník
Vyučující:
7. B – Jana Dvořáková
7. A – Zita Baxantová
Učivo:
Zlomky
Celá čísla
Racionální čísla
Poměr
Přímá a nepřímá úměrnost
Procenta, úroky
Shodnost, středová souměrnost
Čtyřúhelníky
Hranoly
8. ročník
4 hodiny týdně
Učebnice: Půlpán – Čihák: Matematika 8. Ročník
Vyučující:
8. A – Zita Baxantová
8. B – Jana Dvořáková
Učivo:
Druhá mocnina a odmocnina
Pythagorova věta
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Výrazy
Lineární rovnice
Kruh, kružnice
Válec
Konstrukční úlohy
9. ročník
4 hodiny týdně
Učebnice: Půlpán – Čihák: Matematika 9. ročník
Vyučující:
9. A – Jana Dvořáková
9. B – Zita Baxantová
Učivo:
Lomené výrazy
Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic nebo soustav
Funkce a jejich využití v praxi
Podobnost
Jehlan, kužel, koule
Základy statistiky
Základy finanční matematiky
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žáci se mohou zapojit do těchto soutěží:
Matematický klokan 2. – 9. ročník
Matematická olympiáda 5. – 9. ročník
Pythagoriáda 6. – 7. ročník

 

Konzultační hodiny: Mgr. Zita Baxantová, čtvrtek 13: 45 – 14: 30 Mgr. Jana Dvořáková, pátek 13: 45 – 14: 30