Přírodopis

Vyučující:   Mgr. Martina Pulgretová
Charakteristika předmětu:
 
Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku dvě hodiny
týdně.
 
Vzdělávání v předmětu přírodopis:
–     směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
–     poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
–     umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí
       na sebe a ovlivňují se
–     podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
–     učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
–     vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností,závislosti
       člověka na přírodních zdrojích
–     seznamuje žáka se stavbou živých organismů
Učebnice: v 6. – 9. ročníku se používají učebnice Nakladatelství Fraus
Učivo:
 
6. ročník                                                           
Planeta Země a vznik života na Zemi
Život na Zemi
Základní struktura života
Přehled organismů /od virů po členovce/
Člověk a příroda


7. ročník
Zoologie – nauka o živočiších
– Kruhoústí
– Paryby
– Ryby
– Obojživelníci
– Plazi
– Ptáci
Botanika – nauka o rostlinách
– Výtrusné rostliny
– Semenné rostliny
– Nahosemenné rostliny
– Krytosemenné rostliny
Společenstva

8. ročník
Savci – nejvyvinutější obratlovci
– Přizpůsobení savců prostředí
– Vnitřní stavba těla savců
– Přehled hlavních skupin savců
– Savci biomů světa
– Etologie
Biologie člověka
– Člověk jako součást živočišného systému
– Původ a vývoj člověka
– Lidská plemena
– Orgánové soustavy člověka
– Vývin jedince
– Genetika
Poskytování první pomoci
Člověk, zdraví, budoucnost

9. ročník
Geologie – věda o Zemi
Horniny a nerosty
Země jako geologické těleso
Vnitřní geologické děje
Vnější geologické děje
Pedologie
Přírodní zdroje a hospodaření s nimi
Přírodní katastrofy
Vznik a vývoj života na Zemi
Geologická období vývoje Země
Geologický vývoj a stavba území ČR

 
Součástí výuky v jednotlivých ročnících je práce s interaktivní tabulí, projekty k probíranému učivu, laboratorní práce a odborné přednášky (např. první pomoc, ….)