Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu TV
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu.
Cílem TV na naší škole je výchova zdravých a spokojených dětí. Proto mají žáci na 1. a 2. stupni vlastní Školní sportovní klub, který je zaměřen na dlouhodobou pohybovou všestrannost našich žáků. Školní sportovní klub vznikl na škole v roce 2009 /2010. Více informací o něm se dovíte v sekci Školní sportovní klub.
TV – obsahové,časové a organizační vymezení předmětu
S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku a na velmi různou úroveň jejich pohybových schopností a dovedností je výuka vyučovacího předmětu Tělesná výchova členěna do třech základních, na sebe navazujících etap, které se značně prolínají. První etapa zahrnuje 1. a 2. ročník, druhá etapa 3. až 5. ročník a třetí etapa 6. až 9. ročník. Od 6. ročníku probíhá výuka odděleně.
Na 2. stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výchova vyučuje jako povinný předmět s 2 hodinovou dotací týdně.
Žáci 6. -9. ročníku mají možnost zvolit si volitelný předmět Sportovní hry, který je vyučován v další 2 hodinové týdenní dotaci. V rámci Sportovních her chodí žáci na squash, bowling, do bazénu, posilovny a využívají výuku v dalších areálech mimo budovy školy.
V 7. ročníku absolvují žáci povinný týdenní lyžařský /snowboardový/ kurz.
Žáci Školního sportovního klubu mají týdenní letní i zimní soustředění.
 TV na druhém stupni:
6. ročník        2 hodiny týdně        Mgr. Zdeněk Ptáček, Mgr. Vlasta Holubová
                                                           Mgr. Kateřina Petrová
7. ročník        2 hodiny týdně        Mgr. Zdeněk Ptáček, Mgr. Vlasta Holubová
8. ročník        2 hodiny týdně        Mgr. Vlasta Holubová, Mgr. Zdeněk Ptáček
                                                            Mgr. Martina Pulgretová
9. ročník        2 hodiny týdně        Mgr. Vlasta Holubová, Ing. Zdeněk Ptáček
                                                            Mgr. Martina Pulgretová