Zeměpis

Zeměpis jako vyučovací předmět plní v rámci základního vzdělávání mnoho funkcí. Velmi důležitá je integrační funkce. Zeměpis spojuje základní poznatky z řady přírodních a společenských věd, z techniky i z oblasti kultury. V této rozmanitosti lze snadno využívat mnoha vazeb k různým vědním oborům (astronomii, geologii, hydrologii, klimatologii, ale také k demografii, ekonomii, historii, politologii atd.). Silné vazby má také ke školním předmětům (např. k fyzice, chemii, biologii, matematice, ale i k  dějepisu, českému jazyku, občanské výchově). Komplexní zeměpisné poznání reality napomáhá u žáka postupně vytvářet celkový postoj ke světu, názory na jeho vznik, vývoji apod.

 

Zeměpis je vyučován v 6. – 9. ročníku dvě hodiny týdně. V 6. – 8. ročníku jsou používány učebnice Nakladatelství Fraus. V 9. ročníku pak učebnice Nakladatelství České geografické společnosti.

 

Vyučující zeměpisu pro školní rok 2015-2016 a probírané učivo

 

  1. ročník

Vyučující:

  1. A – Ludmila Tonarová
  2. 6.B – Aleš Kříž

Učivo:

Planeta Země

Mapa – obraz Země

Přírodní složky a oblasti Země

Litosféra

Atmosféra

Hydrosféra

Pedosféra

Biosféra

Jak žijí lidé na Zemi

Svět se propojuje

 

  1. ročník

Vyučující:

  1. A – Ludmila Tonarová    7.B – Aleš Kříž

Učivo:

Regionální zeměpis

Jak je svět rozdělen

Afrika

Atlantský oceán

Amerika

Antarktida

Indický oceán

Tichý oceán

Oceánie

Austrálie

Asie

Severní ledový oceán

Vracíme se do Evropy

 

  1. ročník

Vyučující:

  1. A  – Ludmila Tonarová     8.B – Aleš Kříž

Učivo:

Evropa – přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, hospodářství

Regiony Evropy

Globalizace

Rozdíly ve vyspělosti zemí

Integrace zemí

Kulturní rozmanitost

Mezinárodní migrace

Osídlení

Hospodářství

Ekologie, přírodní katastrofy

 

  1. ročník

Vyučující:

  1. A,B – Ludmila Tonarová

Učivo:

Česká republika

Úvod

Přírodní poměry

Obyvatelstvo a sídla

Hospodářství

Kraje České republiky

 

Výuka zeměpisu probíhá v učebně zeměpisu, která je vybavena počítačem

a interaktivní tabulí.