II. základní škola

Členská schůze Spolku rodičů

/ Vlasta Zálešáková

Srdečně Vás zveme na členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha 860. Uskuteční se 29. 11. 2022 v hudebně školy …

Členská schůze Spolku rodičů

Srdečně Vás zveme na členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha 860.

Uskuteční se 29. 11. 2022 v hudebně školy (v 1. patře).

Začátek: 15:30 hod.

Program:

  • zahájení
  • volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání členské schůze
  • diskuse s ředitelem školy Mgr. Tomášem Augustýnem Ph.D.
  • volba člena Rady školy
  • volba náhradníků do Rady spolku rodičů
  • výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za školní rok 2021/2022
  • schválení rozpočtu spolku na školní rok 2022/2023
  • schválení výše a splatnosti členského příspěvku na školní rok 2023/2024
  • seznámení s plánovanou činnosti spolku na školní rok 2022/2023
  • diskuse

Pozn.: Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny členů spolku. Nesejde-li se na řádně svolané členské schůzi nadpoloviční většina členů spolku do 15 minut po ohlášeném začátku jednání, je členská schůze usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů (předpokládaný začátek jednání 15:45 hod.).

Případné návrhy na kandidáty do Rady školy posílejte prosím na mail zalesakova@zs2nmnm.cz. Bude volen jeden zástupce z řad rodičů za členku, jejíž dítě ukončilo povinnou školní docházku.

Pokud byste se chtěli více podílet na dění ve škole a zapojit se do činnosti SR, s potěšením se s Vámi setkáme na Členské schůzi, kde zodpovíme i Vaše případné otázky. Rádi přivítáme nové aktivní členy.

Vlasta Zálešáková

předsedkyně SR

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof