Výchovné poradenství

Výchovní poradci

Výchovná poradkyně pro I. stupeň Mgr. Anna Lüftnerová
Konzultační hodiny – úterý 13.15 – 14.00
Výchovná poradkyně pro II. stupeň  Ing. Dagmar Jaitnerová
Konzultační hodiny –  pondělí  13.30 – 15.00
Činnost v oblasti výchovy a vzdělávání, péče o žáky se specifickými poruchami učení
• Metodická pomoc učitelům při zvládání různých problémů v oblasti výchovy a vzdělávání (pomoc při vypracování IVP pro integrované žáky, seznámení se zprávami z vyšetření žáků v PPP a SPC, řešení výchovných přestupků, záškoláctví,…).
• Vypracování individuálního vzdělávacího plánu v jednotlivých předmětech pro integrované žáky s poruchami učení na základě žádosti rodičů.
• Vypracování individuálních plánů ve spolupráci se SPC pro žáky, kteří jsou vyučováni podle osnov speciální školy.
• Individuální výuka integrovaných žáků.
• Zajištění prodloužení integrace žáků v PPP a v SPC ve Žďáře nad Sázavou.
• Spolupráce s PPP a SPC, umožnit rodičům navštívit pracovnice PPP a SPC ve škole při řešení výchovných a vzdělávacích problémů při jejich konzultačních hodinách ve škole.
• Spolupráce se sociálním odborem při Měst. úřadu v Novém Městě na Moravě.
• Spolupráce s organizací EZOP při učebních problémech žáků.
• Možnost rodičů konzultovat problémy žáků ve vzdělání s výchovnou poradkyní i s vyučujícími učiteli.

Poradenství k volbě povolání
• Monitoring zájmů žáků o studium a budoucí povolání.
• Individuální informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v souvislosti s volbou povolání.
• Poskytování aktuálních informačních zdrojů k volbě povolání, zajištění informačních příruček s přehledy škol v okrese i v celé republice, poradenské možnosti v IPS ÚP a PPP ve Žďáře nad Sázavou.
• Aktualizace informační nástěnky pro vycházející žáky (termíny přijímacích zkoušek, dny otevřených dveří jednotlivých škol, burzy škol, důležité webové stránky pro volbu povolání.
• Exkurze do podniků, setkávání žáků se zástupci škol.
• Metodická, poradenská a informační činnost pro třídní učitele v otázkách podpory volby povolání žáků a příprav na přijímací zkoušky.
• Administrativní činnost spojená se zpracováním přihlášek ke studiu (instrukce k vyplnění, kontrola správnosti údajů, evidence škol, na které se žáci hlásí).
• Pomoc žákům s podáváním přihlášek do dalších kol přijímacího řízení v případě jejich neúspěchu v prvním kole.