Výchovné poradenství

Poradenské služby ve škole zajišťují pracovníci Školního poradenského pracoviště:

 

Školní poradenské pracoviště Konzultační hodiny Kontakty
Mgr. Anna Lüftnerová

 

výchovná poradkyně pro 1. stupeň úterý 13:00 – 14:00

 •  sborovna (1. patro)
566 598 611

lüftnerova@zs2nmnm.cz

Ing. Dagmar Jaitnerová výchovná poradkyně pro 2. stupeň pondělí 13:30 – 15:00

 • učebna č. 39 (kabinet VP)
566 598 610

jaitnerova@zs2nmnm.cz

Mgr. Alena Beranová školní speciální pedagog pondělí, úterý 8:00 – 13:00

další konzultace po předchozí domluvě

 •  ŠPP (1. patro)
566 598 609 beranova@zs2nmnm.cz
Mgr. Zdeněk Ptáček metodik prevence dle potřeby

 • Kabinet č. 60  (3. patro)
566 598 624

ptacek@zs2nmnm.cz

Další konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Změna konzultačních hodin vyhrazena – dle potřeb školy.

 

Koncepce školní poradenské služby vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je popsána v Programu poradenských služeb ve škole ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou.

 

Cíle školní poradenské služby

 

 • Ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty školy zajišťuje poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 • Poskytuje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním.
 • Zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a externími partnery.
 • Realizuje novou koncepci kariérového poradenství ve školství – informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků.
 • Nabízí odbornou pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště (školská poradenská pracoviště – PPP, SPC, SVP, policie, zdravotnictví, obec a další subjekty podle potřeby).
 • Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s prospěchovými obtížemi s využitím dostupných reedukačních a podpůrných metod a poskytuje učitelům metodickou podporu v rámci prevence školní neúspěšnosti žáků.
 • Poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby žákovi je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Informace o žácích a jejich rodičích, které se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrné, ochraňované a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.