II. základní škola

Výchovné poradenství

Poradenské služby ve škole zajišťují pracovníci Školního poradenského pracoviště:

Školní poradenské pracoviště Konzultační hodiny Kontakty
Mgr. Martina Svrčková

 

výchovná poradkyně pro 1. stupeň středa 12:30 – 13:30
• učebna č. 26 (1. patro)
566 598 611

svrckova@zs2nmnm.cz

Ing. Dagmar Jaitnerová výchovná poradkyně pro 2. stupeň středa 13:30 – 15:00
• kabinet č. 39, Aj a výchovné
poradenství (2. patro)
566 598 610

jaitnerova@zs2nmnm.cz

Mgr. Alena Beranová školní speciální pedagog pondělí, úterý 8:00 – 13:00

další konzultace po předchozí domluvě

  •  ŠPP (1. patro)
566 598 609 beranova@zs2nmnm.cz
Mgr. Zdeněk Ptáček metodik prevence dle potřeby

  • kabinet č. 60  (3. patro)
566 598 624

ptacek@zs2nmnm.cz

Další konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Změna konzultačních hodin vyhrazena – dle potřeb školy.

Koncepce školní poradenské služby vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je popsána v Programu poradenských služeb ve škole ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou.

 

Cíle školní poradenské služby

➢ ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty školy zajišťuje poskytování podpůrných  opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
➢ poskytuje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
➢ zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a externími partnery
➢ realizuje novou koncepci kariérového poradenství ve školství – informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků
➢ nabízí odbornou pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště (školská poradenská pracoviště – PPP, SPC, SVP, policie, zdravotnictví, obec a další subjekty podle potřeby)
➢ průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s prospěchovými obtížemi s využitím dostupných reedukačních a podpůrných metod a poskytuje učitelům metodickou podporu v rámci prevence školní neúspěšnosti žáků
➢ poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby žákovi je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Informace nebo důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof