II. základní škola

Plán prevence sociálně patologických jevů

Plán prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program
1.   Úvod:
      Minimální preventivní program /MPP/ školy je určen pro žáky, učitele, rodiče žáků i pro ostatní, kteří se budou podílet na jeho realizaci /PPP a SPC Žďár nad Sázavou, Portimo, Měst. úřad – odbor soc. věcí./
   
2.   Cíl:
      Hlavním cílem MPP na naší škole je vytvořit pozitivní sociální klima, tj. prostředí vzájemné komunikace mezi žáky, učiteli i rodiči, nabídnout dětem realizaci ve volnočasových aktivitách a také podnítit jejich zájem o činnost školy.
     
Dále    – preventivně působit na žáky
           – zapojit učitele do MPP
           – využití nových metod
           – úzká spolupráce s rodiči
           – informovanost žáků, rodičů i ostatní veřejnosti o problematice soc. patol. jevů
3. Zásady prevence:
     – odhalování spec. poruch učení a chování u žáků
     – poradenská činnost
     – nabídka školní a mimoškolních aktivit
     – vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu
     – pořádání jednorázových akcí /soutěže, turnaje, přehlídky , …/
     – projektové vyučování, daltonské bloky, …/
     – důraz na komunikativní dovednosti
     – nácvik modelových situací – řešení konfliktu /rodina, škola, kamarádi, okolí, …/
     – utváření správných postojů /obrana proti manipulaci, respekt k člověku, úcta k životu,…/
4.   Konkrétní realizace:
      4.1Práce třídních učitelů:
                – třídní schůzky s rodiči
                – průběžné informace o chování žáků
                – pravidelná kontrola docházky
                – třídnické hodiny /min. 1x za 14 dnů/           
                                                     Zodpovídají tř. učitelé
      4.2. Plánovaná a metodická činnost, komunikační pořady 
         (Portimo – obecně prospěšná společnost)
              Program primární prevence pro žáky 6. – 9. ročníku
              Programy a jejich činnost budou realizovány dle aktuální nabídky a finančních možností školy na tento školní rok.
              Městská policie Nové Město na Moravě
              PPP a SPC Žďár nad Sázavou
              Mgr. Z. Pospíšil – programy o drogách, vztazích, sexu a AIDS
                                                          Zodpovídá:     p. uč. Z. Ptáček
                                                                                  
                           
     4.3. Schránka důvěry:
             – odpovědi na dotazy žáků, návrhy na řešení jejich problémů
                                                           Zodpovídá: vých. poradce D. Jaitnerová
     4.4. Žákovský parlament:
             – žáci mají možnost vyjádřit své názory a postoje k aktuálním problémům
                                                           Zodpovídá: p. ředitel školy T. Augustýn
     4.5. Ekotým:
                – pravidelné schůzky zástupců tříd,  řešení otázek  prostředí školy, šetření vodou a energií, třídění odpadů
             Zodpovídá: p. uč. L. Zdražilová – I. st.
                                   p. uč. M. Pulgretová – II. st.
     4.6. Školní časopis Bublina
             – umožňuje žákům vyjadřovat se písemnou formou k dění ve škole, přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky i mezi žáky a učiteli
               Zodpovídá: p. uč. V. Konvalinková
                                                                                 
     4.7. Tematické plány předmětů:
             – prvouka a přírodověda /formování vztahu k životu …, vědomí odpovědnosti …/
             – přírodopis, chemie /biologie člověka, biologické účinky drog, chemické složení …/
             – tělesná výchova, výchova ke zdraví /zdravý životní styl, výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, zdravá výživa …/, škodlivost    dopingu …
            –   občanská výchova /rodina a společnost, domov, právo, komunikace, nebezpečí
                 reklamy, kriminalita, šikanování, rasismus, xenofobie, …/
                                               Zodpovídá: vyučující jednotlivých předmětů
5.   Nabídka volnočasových aktivit
      – školní sportovní klub /lyžování, kopaná, atletika, stolní tenis, florbal, …/
      – DDM, Portimo
    –  individuální výuka integrovaných žáků
      – anglický jazyk
      – logopedie
      – „Aťáček“ (výtvarné techniky, keramika, práce se sochařskou hlínou)
      – „Muzicírování“ (zpívaní s kytarou, rytmika, pohybové hry, ..)
      – „Knihomil“ (pohybové, výtvarné a dramatické hry inspirované knihami)
      – „Kuchtík“ (příprava jednoduchých pokrmů, vaření)
6.   Exkurze a školní akce plánované v tomto školním roce
    – Návštěvy kulturních představení
    – Den evropských jazyků
     – Mikulášská nadílka
     – Sportovní soutěže /kopaná, atletika, lyžování, stol. tenis, šplh/
     – Výtvarné dílny
     – Lyžařské kurzy a soustředění
     – Školní výlety
     – Den dětí
     – Besedy k volbě povolání, zdravé výživě, ekologii, dospívání, s politickými vězni a městskou policií, první pomoci
     – Plavecký výcvik
     – Vědomostní soutěže a olympiády
     – Soutěže ve sběru hliníku a citrusové kůry, o nejhezčí výzdobu třídy
     – Kulturní vystoupení pro rodiče
7.   Spolupráce s rodiči
      – pravidelné informace o prospěchu a chování jsou rodičům podávány na rodičovských schůzkách a informačních konzultacích, případně individuálních schůzkách. Akutní výskyty sociálně patologických jevů se řeší s rodiči okamžitě, doplňují se vždy zápisem z jednání a vždy je rodičům nabídnuto vhodné poradenství.
8.   Další vzdělávání učitelů
      – doškolování v oblasti zdrav. živ. stylu, etické a právní výchovy /vých. poradci a metodik prevence, vedení školy/
      – informovat všechny učitele a vychovatele o záměrech školy v dané oblasti
      – předávat nezbytné informace – z dané oblasti všem učitelům a vychovatelům

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof