II. základní škola

Rada školy

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení Rady školy bylo změněno ve volbách 5. 2021. Nyní funguje v této podobě:

Zástupce školy:

 • Mgr. Lucie Novotná za 1. stupeň ZŠ – předseda – novotna@zs2nmnm.cz
 • Mgr. Martina Pulgretová za 2. stupeň ZŠ

Zástupce rodičů:

 • Jiří Libra – Nové Město na Mor.
 • Dana Polanská – Nové Město na Mor.

Zástupce zřizovatele:

 • Mgr. Helena Šustrová
 • Marek Stanislav – místostarosta města Nové Město na Moravě
Funkční období nově zvolených zástupců trvá 3 roky – tedy do roku 2024.

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof