Informace vycházejícím žákům

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně budou aktualizovány na www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly

 

  • Termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období 12. – 26. 4. 2019.
  • Školní přijímací zkoušky v oborech vzdělávání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. 4. – 30. 4. 2019.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se budou konat v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2019 s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2019 a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna 2019.

  • Žáci mohou podávat pro prvé kolo přijímacího řízení 2 přihlášky .
  • Písemné rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení se zasílá pouze nepřijatým uchazečům. 
  • Žáci odevzdají přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.
  • K potvrzení zájmu žáka o vzdělávání na dané střední škole je opět zaveden zápisový lístek. Ten žák odevzdá do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu na danou střední školu. Zápisový lístek může žák uplatnit jen jednou (s výjimkou, kdy uchazeč jej bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
  • Přihlášky i zápisové lístky obdržíte včas na naší škole.

 

Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019.

MŠMT v souladu s § 60c odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání  s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

1. termín: 12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání

1. termín: 16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín: 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání

2. termín: 17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín: 13. května 2019

2. termín: 14. května 2019

 Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a na obory vzdělání konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v daných termínech.

Přehlídky středních škol v Kraji Vysočina ve školním roce 2018/2019

Žďár nad Sázavou – Festival vzdělávání
8. 11. 2018     Dům kultury, Dolní 183                 8.00 – 17.00 hod

Jihlava – Burza škol
10. 11. 2017  DKO, Tolstého 2                          8.00 – 18.00 hod

Havlíčkův Brod – Přehlídka středních škol
1.11. 2017 KD Ostrov, Na Ostrově 28            8.00 – 17.00 hod

Pelhřimov – Mozaika středních škol
7.11. 2017  KD Máj, Třída Legií 1115          9.00 – 16.30 hod

Třebíč – Didacta – veletrh vzdělávání
19.10. 2017      SPŠ Třebíč, Manž. Curieových 734   8.00 – 17.00 hod

 

Na níže uvedených internetových stránkách můžete získat mnoho informací při výběru vašeho budoucího povolání:
www.karieroveporadenstvi.cz
www.istp.cz – integrovaný systém typových pozic a umístění na trhu práce
www.gwo.cz – průvodce světem povolání
www.nuov.cz – databáze škol
www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů škol
www.atlasskolstvi.cz – databáze škol
www.uiv.cz
www.kamnaskolu.cz
www.kr-vysocina.cz – volná místa na SŠ do dalších kol přijímacího řízení v Kraji Vysočina
www.startnatrhprace.cz
www.portal.mpsv.cz
www.seznamskol.eu
www.urady.cz – volná místa na SŠ do dalších kol přijímacího řízení ve všech krajích ČR
www.msmt.cz