II. základní škola

Výuka cizích jazyků

Žáci naší školy získávají v průběhu školní docházky základy jednoho či dvou cizích jazyků pod vedením kvalifikovaných učitelů anglického, německého a ruského jazyka.

S výukou jazyků se žáci setkávají již v 1. ročníku formou přípravných jazykových kurzů, od 3. ročníku se pak cizí jazyk stává jedním z hlavních předmětů. Podle Školního vzdělávacího programu si mohou žáci od 7. ročníku zvolit z nabídky i druhý cizí jazyk.

Pro jazykově nadané žáky byla od školního roku 2005/2006 vedle běžných jazykových skupin zřízena skupina s rozšířenou výukou jazyků. Tyto skupiny mají na 1. stupni navýšenou týdenní hodinovou dotaci o jednu vyučovací hodinu, která se především využívá ke konverzačním tématům.

Všechny jazykové skupiny dnes používají moderně zařízenou jazykovou učebnu vybavenou interaktivní tabulí s dataprojektorem a počítačem, sluchátky, DVD přehrávačem a jinou technikou. Žáci využívají i počítačovou učebnu, kde si mohou prohlubovat svoje vědomosti prostřednictvím různých výukových programů.

Další aktivity spojené s výukou jazyka:

  • vytváření projektů na zadané téma
  • pravidelná účast na olympiádě anglického jazyka
  • školní zájezd do Anglie

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof