Co je to dalton?

Jan Krakovič  Sdílet článek na nebo

Základní informace o netradičním vyučování, které probíhá na naší škole. Metodu představila světu Helena Parhurstová v 20. letech 20. století. Daltonská výuka vychází ze tří základních …

Základní informace o netradičním vyučování, které probíhá na naší škole.

Metodu představila světu Helena Parhurstová v 20. letech 20. století. Daltonská výuka vychází ze tří základních principů:

  •     svoboda (dnes nahrazováno slovem zodpovědnost),
  •     samostatnost,
  •     spolupráce.

Tyto principy umožňují žákovi aktivně se zúčastnit vzdělávání. V daltonských blocích ustupuje učitel do pozadí a přebírá roli pomocníka, průvodce ve vzdělávacím procesu. Pomocí vhodně volených aktivit tak odbourává stres a současně umožňuje žákovi, aby si postupně budoval pracovní návyky, jako je samostatné a nezávislé myšlení, schopnost kreativně řešit úkoly v týmu, efektivní organizace času a také tolerance k odlišnostem mezi lidmi.

Proč právě Dalton na naší škole?

Doba se mění. Lidi se mění. Technika se vyvíjí. Na ulici potkáme stařenku o hůlce a v batohu jí zvoní mobilní telefon. A to ještě před pár lety pásla husy na louce. Co potom její pravnoučata? Umí ve třech letech zapnout počítač, v pěti letech s přehledem ovládají některé počítačové hry, na základní škole surfují na internetu.

Jiná doba! Proto také jiná škola!

Často se teď mluví o Rámcovém vzdělávacím programu, který formuluje, kam by mělo naše školství směrovat. Jsou vytvářeny vlastní školní plány. Taková radikální změna znamená pro každou školu měsíce tvrdé práce. Na naší škole byl však základní krok učiněn. Nebudeme si nalhávat. Někteří učitelé i rodiče se bojí změn, ale tato změna ve školství je nutná, protože společnost dnes potřebuje úplně jiné vzdělávání, než většina škol nabízí. Proto jsme zvolili Daltonskou výuku. Pro české školství jsou typické encyklopedické znalosti, neustálé memorování velkého počtu poznatků. Řada učitelů je přesvědčena, že to, co odučí, žák opravdu umí.

Co nás především zajímá?

Zda žáci umí pracovat v týmu, jestli jsou tvořiví, zda dokáží mezi sebou komunikovat a řešit problémy. Každý člověk je jiný. Proto také zohledňujeme individuální schopnosti žáků. Některý žák zvládne pouze základní učivo, pro jiného je připraveno učivo rozšiřující. Občas se stane, že někdo něco neví či zapomene. Nejdůležitější je však vědět, kde můžeme danou informaci najít. Prioritou pro nás je, aby žák dokázal s učivem pracovat a využít získané poznatky v životě.

Organizace daltonských bloků

Každá třída na prvním stupni má ve svém rozvrhu určitý počet hodin (např.5), tzv. daltonských bloků. V těchto blocích žáci dostávají svůj plán práce, podle kterého pracují. Mohou si libovolně volit, který předmět si v danému bloku splní. Jsou si však vědomi toho, že na konci celého daltonského bloku by měli mít úkoly splněny. Při hodnocení mají možnost vyjádřit své pocity z práce. Konkretizovat důvody, proč se jim nedařilo apod. Toto je velice důležitá fáze, neboť se učí vlastnosti jakou je sebekritika a komunikace s ostatními.

Daltonskou výuku na 2. stupni základní školy lze provádět buď projektově, kdy žáci využívají svých znalostí bez ohledu na předměty a vyučovací hodiny, nebo po přemětech. Daltonské bloky na 2. stupni jsou nejvhodnější jako samostatné opakování na závěr tématického celku. Velmi vhodné je využití daltonských listů s rozšiřujícími úkoly pro nadané žáky, kteří by se jinak ve výuce nudili.

Daltonská výuka byla vytvořena na 1. stupni základní školy a pro tento stupeň je nejvhodnější. V současnosti je úspěšně využívána v mnoha zemích. Daltonská výuka na 2.stupni zatím nebyla ve světě důkladně zpracována a jsou hledány nejvhodnější formy a metody.

Tutoři a mentoři aneb starší pomáhá mladšímu

Podstata tohoto daltonského principu spočívá v tom, že žáci vyšších ročníků přebírají patronát nad žáky mladšími. Toto se nám osvědčilo např. mezi žáky 3. a 1. ročníku, kdy třeťáci pomáhali prvňáčkům se svačinou, s převlékáním na tělocvik, kdy dochází k největším problémům, neboť ne každý prvňáček se umí rychle převléci. Starší žáci také pomáhali mladším při úvodních daltonských blocích, při zvládání počítačů. K velice oblíbeným činnostem potom patří, když si starší žáci v rámci svých bloků připravili pro menší dětidivadelní představení nebo soutěže k MDD apod. Pokud malý kamarád má problém s nějakou učební látkou, snaží se mu ji starší vysvětlit. Tak se vlastně učí oba.

Centra aktivity

Jedním ze znaků Daltonu jsou také tzv. centra aktivity, aby se žák nemusel celý den pohybovat pouze v omezeném prostoru třídy, ale mohl si vybrat nejen úkol, ale i prostředí, kde bude pracovat.

V naší škole se nám podařilo vyčlenit třídu jako daltonské centrum, vybavit chodby vestavěnými stolky dle výšky dětí (chodby jsou vytápěny a řádně osvětleny dle požadavků hygieny), ve třídách paní učitelky vytváří centra aktivity pomocí různě rozestavěného nábytku.

Speciální pedagog

Z holandského Daltonu jsme převzali funkci speciálního pedagoga, který se věnuje žákům s poruchami učení. Tato výuka probíhá tak, že pokud mají souběžné ročníky např. český jazyk, odchází tito žáci se speciálním pedagogem do jiné učebny, kde mají také český jazyk, ale při menším počtu žáků (např. 6). Tento učitel jim vysvětlí danou látku pomaleji a se speciálními pomůckami.

Tento způsob výuky se nám také velice osvědčil a je přínosem pro děti, které vyžadují individuální přístup. Takto organizovaná výuka probíhá na naší škole ve 2. až 5. ročníku.

Závěrem

Nelze na webové stránky umístit vše, co je obsaženo v pojmu daltonská výuka. Samozřejmě, že vždy bude nejlepší vlastní zkušenost.

Proto Vás srdečně zveme k návštěvě naší školy během celého školního roku. Můžete shlédnout daltonské bloky sami nebo přijít i s dětmi. Pokud by si Vaše dítě chtělo zkusit splnit daltonský plán, budeme jej mít pro něj připraven. Stačí potom už jen zavolat na telefonní číslo 566 618 187 a domluvit si konkrétní termín, ročník i vyučující, u které se budete chtít zúčastnit daltonského bloku.

V měsíci lednu pak organizujeme již tradičně jako každý rok měsíc otevřených dveří a je možné navštívit naši školu bez předchozí domluvy. Přehled daltonských bloků bude možné najít na našich webových stránkách, v Novoměstsku a ve vývěsce na ulici Školní.

Těšíme se na Vaši návštěvu a vzájemnou výměnu názorů a zkušeností.