Projekt Evropská unie

 

Projekt OP VVV „Vše pro děti II

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010783

Projekt Vše pro děti II je spolufinancován Evropskou unií.

Dne 1. 1. 2019 započala realizace projektu Vše pro děti II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ukončení tohoto projektu je plánováno na 31. 12. 2020.

Projekt navazuje na předchozí realizaci tzv. „Šablon I“.

Naše škola se zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizací několika „šablon“, jejichž cílem bylo  zkvalitnění procesu výuky a pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem. Díky dobrým zkušenostem a kvalitním výsledkům jsme se rozhodli v započatých aktivitách pokračovat.

Pokračuje práce školního speciálního pedagoga, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub. Nově jsou „šablony“ realizovány i ve školní družině. Vedle Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky vychovatelky ŠD připraví projektové dny – jeden přímo ve ŠD, druhý mimo tohoto školského zařízení. Pro ŠD budou zakoupeny tablety z peněz EU a budou využívány k dalšímu vzdělávání našich dětí zábavnou formou.

Pedagogové budou čerpat podporu během jazykových kurzů, seminářů věnovaných inkluzi a školení ICT. Další vzdělávání  organizujeme pro zkvalitnění znalostí a dovedností pedagogického sboru využívaných při výuce.

Finanční podpora, kterou škola prostřednictvím projektu získá k realizaci šablon, přesáhne

1 500 000 korun.

 

fotodokumentace k prvnímu setkání rodičů a školy v rámci projektu: Prezentace výuky plavání v rámci školního sportovního klubu 17. 9. 2017

 

Projekt OP VVV „Vše pro děti“,

r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003237

Projekt Vše pro děti je spolufinancován Evropskou unií.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_eng.indd

Dne 1. 1. 2017 započala realizace projektu Vše pro děti v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ukončení tohoto projektu je plánováno na konec roku 2018.

Naše škola se zapojila do tohoto operačního programu realizací několika „šablon“, jejichž cílem je  zkvalitnění procesu výuky a pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem.

Ve škole byla vytvořena nová pozice školního speciálního pedagoga, v návaznosti na novou vyhlášku o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog se bude podílet na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření. Předpokládáme, že činnost speciálního pedagoga bude ještě širší a pokryje potřeby školy v této oblasti.

Několika šablonami Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem chceme napomoci těm dětem, které mají problémy ve zvládání učiva v matematice, cizím jazyce a českém jazyce.

Zájmem o matematiku chceme podpořit Klubem zábavné logiky a deskových her a zájem o čtení Čtenářským klubem.

V rámci sportovního zaměření naší školy plánujeme tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků ZŠ, kde by se mohli rodiče i širší veřejnost blíže seznámit s činností školního sportovního klubu. Stejně tak očekáváme přínos v této oblasti Sdílením zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Finanční podpora, kterou škola prostřednictvím projektu získá k realizaci šablon přesáhne 900 tisíc korun.

fotodokumentace ke dalšímu setkání s rodiči v rámci projektu: Cyklistika, horská kola, cykloturistka

Závěrečná konference ke globálním grantům OP VK Kraje Vysočina

Na závěrečné konferenci ke grantům OP VK, která se konala 26. října 2015 v Jihlavě, byl prezentován projekt naší školy Kvalitně vzdělaný pracovník – dobrá vizitka školy. Tento projekt byl vybrán mezi jinými jako příklad dobré praxe, tedy realizací, které představují smysluplné využití evropských dotací ve školní  praxi. Naše prezentace byla jedním z deseti příspěvků, které na konferenci zazněly společně s celkovým zhodnocením výstupů a výsledků globálních grantů Kraje Vysočina.

0231_0

 

PROJEKT OP VK – VÝZVA Č. 56  –  KVALITNĚJŠÍ UČITEL = ZAJÍMAVÁ ŠKOLA, r. č. CZ.07/1.1.00/56.0151

Od 1. 7. 2015 je naše škola zapojena do dalšího projektu OP VK – Výzvy č. 56.  Jeho ukončení je plánováno na konec roku 2015.

Projekt je realizován ve třech šablonách. V měsíci červenci absolvovaly tři vyučující angličtiny jazykový zahraniční kurz ke zlepšení znalosti jazyka a jeden vyučující byl v rámci tzv. stínování účasten výuky AJ v jazykové škole ve Velké Británii. Tyto pobyty mají přispět ke zkvalitnění výuky anglického jazyka na naší škole.

Od září budou čtyři vyučující prvního stupně realizovat další šablonu na podporu čtenářské gramotnosti. Jedná se o tzv. čtenářské dílny, hodiny zaměřené na povzbuzení nejmladších dětí v zájmu o četbu. Součástí této šablony je zakoupení 200 kusů nových knih se zajímavou četbou pro nejmenší.

Dotace EU podpoří tento projekt částkou cca 350 000 Kč.

 

 

 

 

 

OPVK – DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, GRANTY KRAJE VYSOČINA

Cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji  – tj. zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Naše škola se zapojila do tohoto operačního programu formou projektu Kvalitně vzdělaný pracovník = dobrá vizitka školy, r. č.  CZ.1.07/1.3.50/02.0027. Realizace projektu potrvá od 1. 4. 2013 do 31. 1. 2015. Do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budou zařazeni všichni vyučující naší školy. Za klíčové oblasti byly vybrány aktivity: sportovní vzdělávání, jazykové vzdělávání, daltonská výchova, ICT vzdělávání a management školy. Tento projekt pomůže i modernizaci vybavení učeben, z evropských dotací bude pokryto zasíťování školy bezdrátovým připojením k internetu, tak aby mohli všichni žáci i vyučující využívat on line připojení přímo v hodinách k rozšíření a obohacení učiva. Celková podpora z prostředků EU přesáhne 1. 700 000 Kč.

 

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Všechny mimopražské základní školy, včetně soukromých a církevních základních škol, mohou čerpat finanční prostředky na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v rámci výzvy MŠMT – EU peníze školám.  Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie.

Hlavními oblastmi podpory projektu EU peníze školám jsou vytipovaná dlouhodobě problematická místa v českém vzdělávání žáků základních škol:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzívní vzdělávání

V rámci oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků, oblast inkluzívního vzdělávání podporuje vznik nových pozic asistentů pedagogů, speciálních pedagogů a školních psychologů a umožňuje realizaci programu specifické primární prevence ve školách.

Naše škola se do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM zapojila v roce 2011. V jeho rámci čerpá dotaci z peněz EU v hodnotě 2 052 674 Kč. Díky těmto penězům jsme mohli vybavit učebny na prvním stupni interaktivními tabulemi a obnovit zařízení v počítačové pracovně. Stěžejním cílem bylo zkvalitnění výuky a modernizace vzdělávacího procesu ve sledovaných oblastech. Jednotliví vyučující zapojení do projektu připravili stovky nových materiálů, které poslouží k obohacení vyučovacích hodin v jednotlivých předmětech. Jedná se i interaktivní materiály pro interaktivní tabule i o pracovní listy pro klasickou výuku.