Výuka v malotřídní škole

Šárka Roháčková  Sdílet článek na nebo

Mnoho „nezasvěcených“ lidí si často pokládá otázku, jak vlastně probíhá výuka v malotřídní škole a zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou …

Výuka v malotřídní škole

Mnoho „nezasvěcených“ lidí si často pokládá otázku, jak vlastně probíhá výuka v malotřídní škole a zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna děti dostatečně a kvalitně vzdělávat.

Naše škola v Pohledci je odloučeným pracovištěm Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, výuka na naší škole vychází ze stejného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání „Učíme vidět víc“. Každý ŠVP školy vychází z Rámcově vzdělávacího programu, to znamená, že naši žáci dosahují přinejmenším stejných výukových cílů a klíčových kompetencí jako na jakékoliv jiné škole.

Způsob výuky v malotřídní škole se liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. V naší škole probíhá výuka v letošním roce při počtu 8 – 14 žáků ve třídě. A právě nižší počet žáků v každém ročníku je prvním velkým plusem, protože umožňuje učiteli téměř okamžité získávání zpětné vazby, informace o zvládnutí učiva. Učitel má s každým žákem ve třídě mnohem častější kontakt a je schopen individuálního přístupu (to se týká i nadprůměrně nadaných žáků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním samostatnosti a zodpovědnosti žáků v téměř  rodinném prostředí, kde mnohem lépe pracují v týmu a projevují vyšší vzájemnou toleranci než žáci z početnějších tříd. Žáci malotřídní školy se přirozenou formou učí:

  • samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci
  • spoléhat sami na sebe, ale také umět spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky
  • požádat o pomoc a zároveň pomoc poskytnout
  • tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky

Jak tedy vypadá výuka v praxi?

Malotřídní učitel se musí velmi důkladně připravovat na výuku a být schopen zaměstnat 2 – 3 skupiny žáků odlišného ročníku rozdílným učivem.

Příklad vyučovací hodiny: Učitel zahájí hodinu se všemi dětmi společně a na úvod probíhá společná aktivita pro oba ročníky. Následně učitel zadá samostatnou práci jednomu z ročníků (obsah učiva byl již probrán v minulých hodinách). Děti pracují samy, mohou tiše spolupracovat, používat učebnice a pomůcky nebo se při nejasnostech obrátit na učitele. Práci po dokončení odevzdají ke kontrole. Během této doby pracuje učitel s druhým ročníkem (v přímém kontaktu). Následně se tyto činnosti vymění. Tato výměna proběhne 1-2krát během vyučovací hodiny. Často dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi projevilo jako velmi efektivní (ani učitel se nedokáže myšlení dětí tolik přiblížit jako děti samy).

Pokud máte doma budoucího prvňáčka a zajímalo by Vás, jak vypadá výuka v malotřídní škole v praxi, můžete se k nám přijít podívat v měsíci lednu na Den otevřených dveří.