ZÁPIS z třetí členské schůze Czech Dalton o. s. – prosinec 2015

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Datum a místo konání: 1. 12. 2015, Brno, Husova 17 Přítomni: viz Prezenční listina PROGRAM:  1) Transformace sdružení ve spolek 2) Hospodaření Czech Dalton 3) …

Datum a místo konání: 1. 12. 2015, Brno, Husova 17
Přítomni: viz Prezenční listina

PROGRAM: 

  • 1) Transformace sdružení ve spolek
  • 2) Hospodaření Czech Dalton
  • 3) Příprava konference Czech Dalton 2016
  • 4) Plány pro rok 2016
  • 5) Volby Výboru spolku a jeho předsedy
  • 6) Různé
  • 7) Usnesení
Ad 1) Roman Tlustoš seznámil účastníky členské schůze s transformací občanského sdružení v zapsaný spolek od 1. 1. 2016. Transformaci doporučili právníci Mgr. Smejkal z OŠMT MMB a Mgr. Svojanovská. Dle jejich doporučení budou do konce kalendářního roku upraveny i stanovy.
Ad 2) Roman Tlustoš informoval účastníky členské schůze se zprávou o hospodaření sdružení za rok 2015, tj. k datu 30. 11. 2015, závěrečná zpráva bude hotova po vykonání účetního auditu.
Ad 3) Třetí konference Czech Dalton se uskuteční 5. 5. 2016 v Brně. Vzhledem k tomu, že příští rok oslavíme dvacet let organizovaného daltonského školství v České republice, proběhne dopolední blok přednášek mimořádně ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně (aby byl reprezentativní sál zaplněn, je třeba vyslat na konferenci co nejvíce účastníků!!!). Odpolední blok seminářů se uskuteční podobně jako v minulých letech na Husově 17. Záštitu nad konferencí převzala jako v minulém roce první náměstkyně primátora města Brna Klára Liptáková (vyjednává se i o záštitě starosty MČ BS Martina Landy). Náklady na letošní konferenci budou větší, protože očekáváme větší množství zahraničních hostů (z Nizozemska, Irska, Velké Británie, Španělska, Rakouska, Slovenska aj.), kterým musíme zajistit ubytování, některým (Roel Roehner, Hans Wenke) i letenku. Výše konferenčního poplatku je v jednání.
Ad 4) Členská schůze byla Ivanou Melichárkovou seznámena s inovovaným manuálem pro certifikaci daltonských škol. V rámci konference v květnu 2016 dojde k recertifikaci stávajících daltonských škol a certifikaci nových daltonských škol. Ještě bude Jitkou Kubecovou dopracován manuál pro mateřské školy. Školy se mohou do procesu recertifikace/certifikace přihlásit do konce ledna 2016 (na začátku ledna budou obeslány e-mailem všechny členské školy). Vzhledem k slavnostnímu aktu předání certifikátů je vhodné na konferenci zajistit vedle účasti ředitele školy i zástupce zřizovatele. Zároveň bude vydána brožura, které představí dvacet let daltonského školství v ČR, načrtne vize do budoucna a prezentuje členské školy Czech Dalton (bližší informace k brožuře obdržíte také v lednovém e-mailu).
Ad 5) Do výboru sdružení byli navrženi Roman Tlustoš, Vladimír Moškvan, Ivana Melichárková, Jitka Kubecová a Ivo Zálešák. Tito byli členskou schůzí schváleni. Jako předseda výboru sdružení byl navržen Roman Tlustoš. Návrh byl členskou schůzí schválen.
Ad 6) Výše členského příspěvku v Czech Dalton byla ponechána ve stávající výši, tedy 2000 Kč za školu. Faktury budou na školy rozeslány po Novém roce.
Ad 7) Usnesení:
a) účastníci členské schůze byli seznámeni se zprávou o hospodaření sdružení
b) účastníci členské schůze odsouhlasili výši ročního členského příspěvku ve stávající výši, tj. 2000 Kč za školu
c) členská schůze schválila nové složení výboru a zvolila předsedu
d) všichni členové Czech Dalton zašlou do konce ledna (nejlépe ale už do Vánoc) na e-mailroman.tlustos@zshusovabrno.cz své návrhy na semináře na konferenci včetně jmen lektorů a krátké anotace 
Zapsala: Vacková